کوچینگ فن بیان و سخنوری یکی از موثرترین شیوه ها برای بهبود مهارت ها در این زمینه است. کوچینگ فن بیان نه فقط برای سخنرانان حرفه ای و مدیران رده بالا، بلکه رهیاری است برای هر شخصی که میخواهد بهترین خود را در ارتباطات روزمره شخصی و کاری، ارايه نماید.

3 گام مهم در فرایند کوچینگ فن بیان و سخنوری

گام نخست و مهم:  ضعف ها و قوت های خود را در فن بیان بصورت شفاف، بشناسیم. با همراهی کوچ خود دریابیم که در چه زمان ها و شرایطی، به تکرار در این زمینه موفقیت هایی داشته ایم.

گام دوم: با توجه به نتایج گام نخست، با همراهی کوچ خود، سختگیرانه و پیوسته، مهارت های پایه ای فن بیان را که با توجه به شرایطمان طراحی شده است، انجام دهیم.

ام سوم: موقعیت های صحبت کردن و یا سخنرانی را با کوچ خود شبیه سازی کنیم و با چالش های واقعی، در تمریناتمان با کوچ، روبزو شویم و برای هر کدام، با توجه به توانمندی هایمان، راهکار لازم را تدبیر کنیم.

کوچینگ تیم کاری و کوچینگ تسهیلگری

انتخاب میان تسهیلگری، آموزش یا کوچینگ و یا استفاده از مهارت های کوچینگ، در هر یک از این دو، نیاز به نگرش یک کوچ حرفه ای دارد.رهبران سازمانی و مدیران کسب و کارهای پیشرو، ورای مهارت های تسهیلگری، سبک کوچینگ را برای رهبری مجموعه تحت مدیریت خود، انتخاب می کنند