تسهیلگر کیست و تسهیلگری چیست؟

تسهیلگر یا facilitator  به معنای آسان کننده است. سهیلگر آسان کننده مسیر توانمندسازی اشخاص یا گروه های کاری در محیط زندگی فردی و شغلی است. به عبارت دیگر، تسهیلگر برای افزایش مشارکت اعضای گروه یا تیم در جهت توسعه آگاهی و مهارت تلاش می کند، بر همین مبنا، تسهیلگری فرایند آسان کردن راه دستیابی به موفقیت یک مجموعه است که با شناخت بهتر ظرفیت ها و توانایی های آن همراه است.

چه زمانی نقش کوچینگ ، راهگشاتر است؟

انتخاب میان تسهیلگری، آموزش یا کوچینگ و یا استفاده از مهارت های کوچینگ، در هر یک از این دو، نیاز به نگرش یک کوچ حرفه ای دارد. با این وجود موقغیت های ذیل، شرایطی است که یک تسهیلگر، بهتر است از  مهارت های کوچینگ، استفاده نماید.

تعیین جایگاه مناسب افراد در تیم:

کوچینگ ابزاری قدرتمند برای هدایت و حمایت از افراد گروه برای شفاف‌سازی ریسک‌ها  و فرصت ها و استراتژی ها و شناخت توانمندی های افراد برای بهترین عملکرد در مسیر این استراتژی هاست. بنابر این، یک کوچ می تواند یکایک افراد را در یافتن بهترین جایگه آنها در تیم، همراهی نماید.

توانمند سازی و تیم سازی مناسب

کوچینگ با تمرکز بر توامندی افراد تیم، به جای تاکید بر مرتفع نمودن نقاط ضغف.نها، این امکان را فراهم میکند تا به جای جمع شدن افراد در کنار هم، تیمی از افراد با توجه به توانمندی هایشان، بر مبنای اهداف و ارزش های مشترک، تشکیل شود.

تمرکز انرژی تیمی در راستای اهداف تیم

با توجه به اینکه مجموعه ای از افراد توانمد، لزوما یک تیم توانمد را تشکیل نمی دهند، استفاده تسهیلگران از مهارت های کوچینگ، کمک خی کند تا تیم ها با حداکثر ظرفیت بازخورد دادن و درس آموزی از تجارب، اهداف مشترک تز پیش تعیین شده را پگیری نمایند