درباره کوچینگ ایرانیان


کوچینگ ایرانیان مجموعه ای متشکل از افراد و شرکت هایی است که هریک بشکل جداگانه و حرفه ای، خدمات کوچینگ را در حوزه های مختلفی همچون، کوچینگ شخصی، کوچینگ سازمانی، کوچینک کسب و کار، کوچینگ استارتاپ ها، کوچینگ سبک زندگی و آموزش کوچینگ، ارائه میدهند.

انتخاب مجموعه های همکار با حساسیت بسیار بالایی انجام شده است، بگونه ای که هریک از اعضاء در زمینه تجارب علمی و شخصی خود، از برجسته ترین های کشور و عرصه های بین المللی بشمار می روند.

گروه کوچینگ ایرانیان، با هدف گسترش فرهنگ کوچینگ در کشور و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به این مفهوم، تشکیل شده است، بگونه ای که مطالب شفاف و آگاهی دهنده در حوزه های مختلف کوچینگ در یک مجموعه جامع، قابل دسترس علاقمندان و متخصصان باشند.

گسترش فرهنگ و دانش کوچینگ، با توجه به مزایای بیشمار آن، می تواند در حوزه های متنوع فعالیت خود، گشایشی در بهبود مستمر و ارتقای عملکرد فردی و سازمانی داشته باشد. امید ما این است که نقشی موثر در استفاده از ابزار کوچینگ برای دستیابی به اهداف فوق، داشته باشیم. ویژگی های خاص حرفه کوچینگ موجب ایجاد حس همراهی و حمایتگری در کوچ ها و صاحبان کسب و کار کوچینگ می گردد و استفاده کنندگان از این خدمات نیز، بسیار زود، خدمات با کیفیت نازل و کم اثر را درک میکنند. بنابراین بسیار خوشبختیم که علاوه بر اینکه حرفه و علاقمندی ما در گروه کوچینگ ایرانیان، بر هم منطبق است، همکاران ما، چه آنهایی که در قالب شرکت یا انفرادی فعالیت می کنند، چه آنهایی که خدمات خود را در راستای چارچوب مجموعه های بین المللی انجام می دهند، چه آنها که خدمات خود را با توجه به ویژگی ها و فرهنگ فردی و اجتماعی و سازمانی ایران هماهنگ نموده اند و چه دیگر کوشندگان این عرصه، اکثرا افرادی دلسوز و فرهیخته هستند که می توان با ایجاد هم افزایی لازم، گام های بلند و استواری را برای جبران عقب ماندگی ۴۰ ساله کشور در این زمینه برداشت.

مجموعه کوچینگ ایرانیان همواره به کوشندگان حرفه ای کوچینگ، که قصد دارند به این حرکت پویا بپیوندند، خوشامد میگوید.