توضیحات عمومی:

 • جلسات کوچینگ با استاندارد غیرحضوری، طراحی شده و مدت زمان آن یک ساعت خواهد بود
 • زمان برگزاری جلسات کوچینگ، مطابق شرایط مطلوب برای مراجع و کوچ، هماهنگ می شود
 • ارتباط با کوچ برای مراجعین داخل کشور، صرفا از طریق شماره تلفن ثابت مجموعه کوچینگ ایرانیان، انجام می شود.
 • پس از انجام اولین جلسه کوچینگ، تعرفه جلسات تا ۶ ماه، معادل شرایط اولین جلسه خواهد بود و تغییرات افزایش تعرفه ها، تاثیری بر آن نخواهد گذاشت.
 • تعرفه هزینه خدمات کوچینگ برای مراجعین  داخل کشور
 • هزینه هر جلسه در شرایطی که فاصله زمانی جلسات بیشتر از هفته نباشد معادل ۱۴۰۰۰۰ تومان می باشد (در صورت پرداخت یکجا برای ۵ جلسه، از این مبلغ ۲۰۰۰۰تومان کاسته می شود)
 • هزینه هر جلسه با تواتر زمانی دلخواه ۱۷۰۰۰۰ تومان می باشدو
 • هزینه جلسات فوری ۲۰۰۰۰۰ تومان می باشد (برای مراجعینی که بیش از ۵ جلسه کوچینگ داشته اند این تغرفه تا سقف ۲ جلسه، معادل جلسات عادی آنها خواهد بود)
 • هزینه کوچینگ سازمانی که به شکل حضوری انجام می شود و کوچینگ مدیران برای آندسته از مدیرانی که تمایل به جلسه حضوری دارند، بر حسب مورد و شرایط، محاسبه می شود.

تعرفه مراجعین خارج از کشور

 • هزینه هر جلسه در شرایطی که فاصله زمانی جلسات بیشتر از یک هفته نباشد معادل ۴۰ یورو می باشد.
 • هزینه هر جلسه با تواتر زمانی دلخواه معادل ۵۰ یورو می باشد
 • هزینه جلسات فوری معادل ۷۰ یورو می باشد.
 • هم اینک کوچینگ حضوری، فقط در شهرهای لس آنجلس، ونکوور و تورنتو امکان پذیر است که تعرفه های آن روتین خواهد بود.